Źródła danych

Platforma energy.instrat.pl prezentuje dane z szeregu źródeł polskich i zagranicznych wymienionych poniżej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Dane z portalu PolskiRynekWegla.pl na podstawie badania statystycznego zleconego przez Ministra Aktywów Państwowych (wcześniej Ministra Energii) 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego.

Agencja Rynku Energii (ARE)

Comiesięczne publikacje “Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej” na podstawie badania statystycznego zleconego przez Ministra Aktywów Państwowych (wcześniej Ministra Energii) – 1.44.02. Elektroenergetyka i ciepłownictwo – opracowanego wspólnie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty

EMHIRES

Zbiór danych stworzony przez Centrum Badawczo Rozwojowe Komisji Europejskiej (EC JRC) zawierający współczynniki wykorzystania mocy dla farm słonecznych i wiatrowych w Europie i przedstawiony na naszych mapach w sekcji “Pogoda”. Dane źródłowe znajdują się tutaj, dostępna jest także obszerna dokumentacja.

Enea

Profile zużycia energii – załącznik do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

ENTSO-E

Europe Beyond Coal (EBC)

Europe Beyond Coal Coal Exit Tracker – katalog elektrowni zawodowych stworzony z europejskich baz danych o parametrach technicznych jednostek i emisjach: Emissions Trading System (EU ETS) Union Transaction Log (EUTL), European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) oraz EEA LCP Database (LCPD). Baza danych EBC jest dostępna na licencji Open Database License (ODbL) v1.0.

Eurostat

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Baza danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sekcja: Funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, podsekcja: Dane systemowe -> Praca KSE -> Funkcjonowanie KSE -> Raporty dobowe z pracy KSE:

Renewables.ninja

Portal renewables.ninja:

  • Pfenninger, Stefan and Staffell, Iain (2016). Long-term patterns of European PV output using 30 years of validated hourly reanalysis and satellite data. Energy 114, pp. 1251-1265. doi: 10.1016/j.energy.2016.08.060
  • Staffell, Iain and Pfenninger, Stefan (2016). Using Bias-Corrected Reanalysis to Simulate Current and Future Wind Power Output. Energy 114, pp. 1224-1239. doi: 10.1016/j.energy.2016.08.068

SRMC

Sposób wyliczania SRMC elektrowni został opisany szczegółowo m.in. w raporcie “Droga do celu“. Na SRMC składają się: ceny uprawnień do emisji CO2, ceny węgla, koszty transportu oraz pozostałe koszty zmienne. Ceny uprawnień do emisji CO2 można zmieniać za pomocą listy rozwijanej po lewej stronie. Ceny węgla (w PLN/GJ) pochodzą z PEP2040 (scenariusz “Wysokich cen CO2”), użyto wartości dla 2020 r. (w przyszłości będziemy je aktualizować na bieżąco na postawie danych PSCMI). Koszty transportu wynikają z taryf PKP CARGO za 2020 r., przy czym założono 50% rabat dla spółek energetycznych. Odległość transportu dla węgla kamiennego przyjęto jako odległość danej elektrowni od najbliższej kopalni węgla kamiennego, co oczywiście jest uproszczeniem wynikającym z braku dostępności szczegółowych danych. Pozostałe koszty zmienne pochodziły z PEP2040. Dla każdego bloku węglowego w kalkulacji uwzględniono jego rodzaj paliwa, emisyjność, kaloryczność spalanego węgla, sprawność netto, odległość od źródła surowca (dane pochodziły z naszej bazy elektrowni). 

Towarowa Giełda Energii (TGE)

Dane statystyczne okresowe dla Rynku Towarów Giełdowych z portalu Towarowej Giełdy Energii.

Quandl

Ceny uprawnień do emisji CO2 – ECX EUA Futures, Continuous Contract.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Zagregowane dane dot. instalacji OZE w podziale na powiaty z portalu Urzędu Regulacji Energetyki.

wnp.pl

Dane dot. cen ropy naftowej i cen gazu z portalu wnp.pl.

Projekt Fundacji Instrat oparty o oprogramowanie open source plotly/dash, oraz hosting Azure neutralny środowiskowo.

Sfinansowano dzięki: wsparciu European Climate Foundation, CAN Europe, środków własnych Fundacji, Programowi Dotacji Microsoft. Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), o ile nie podano inaczej.

Wesprzyj nasze działania!