Informacje prawne

Licencja

Informacja prawna

Fundacja Inicjatyw Strategicznych (Instrat) jest wyłącznym twórcą i zarządcą portalu energy.instrat.pl (portal) i nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie analizy prezentowanych na portalu informacji lub danych. Instrat dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje zawarte na platformie nie były błędne lub nieprawdziwe. Zarząd oraz pracownicy Instratu nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania pojedynczych informacji oraz baz danych dostępnych na platformie przez osoby trzecie. Korzystając z portalu, każdy jego użytkownik akceptuje niniejsze zastrzeżenie.

Dane o systemie elektroenergetycznym są udostępniane przez dostawców źródeł wymienionych poniżej w dobrej wierze, w celu zapewnienia nieodpłatnego dostępu do najważniejszych danych z sektorów energetycznego i górniczego oraz danych pogodowych w Polsce.

Publikowane dane służą wyłącznie celom informacyjnymi i nie są wiążące prawnie. Dostarczyciele informacji (nie Instrat) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do informacji w sposób rzetelny i terminowy.

Instrat zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku całkowitego lub częściowego wstrzymania publikacji danych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wyniknąć z używania przez osoby trzecie danych i/lub publikowanych informacji, w tym także za wszelkie błędy, niedokładności lub braki danych i/lub informacji w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Platforma została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538). Treści tekstowe na niej prezentowanie ani w całości ani w części nie stanowią także „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W szczególności Instrat poprzez informacje zawarte na platformie nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez jej użytkowników, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji co do zawarcia takich transakcji. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji lub danych zawartych na platformie, ani za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. Instrat informuje, że użytkowników platformy, zawierając jakąkolwiek transakcję podejmuje niezależne i autonomiczne decyzje, działając na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

Projekt Fundacji Instrat oparty o oprogramowanie open source plotly/dash, oraz hosting Azure neutralny środowiskowo.

Sfinansowano dzięki: wsparciu European Climate Foundation, CAN Europe, środków własnych Fundacji, Programowi Dotacji Microsoft. Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), o ile nie podano inaczej.

Wesprzyj nasze działania!